תקנון


חוקי הפורום:

ההרשמה לפורום זה היא חופשית וללא תשלום! ההרשמה באתר מותנת באישור התנאים המפורטים למטה. אם אתה מסכים עם התנאים, אנא סמן את התיבה 'אני מסכים' ולחץ על הכפתור 'הירשם' שלמטה. אם ברצונך לבטל את ההרשמה, לחץ כאן כדי לחזור לאינדקס הפורומים.

תנאי שימוש – אתר אפקה

 1. אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר אפקה. אתר מקצועי מוביל להפקות במה, כנסים ואירועים למגזר החרדי.
 2. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאים והתחייבותלפעול לפיהם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
 3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

.5 הגדרות: -

"החברה":- "אפקה SHOW

"האתר   ":- www.AFEKASHOW.co.il

"המידע": - כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה : כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, לרבות תוכן, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית ''' רעיון(icon).

"הפקה": – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).

בעלות ותפעול

 1. המידע המוצג ברחבי האתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות שינוי או מחיקה באתר ללא נתינת הודעה.
 3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 4. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. שירות יחודי עלול להיות מוגבל בזכויות יוצרים.
 5. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 6. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לשימוש בתכנים ו/או במידע ו/או בקניין של החברה כאמור בהסכם זה, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

דוא"ל: director@afekashow.co.il

כתובת מלאה: אפקה, הרב ריינס 4, ירושלים

טל: 0527669026

קניין רוחני - הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש ללא רשות במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.
 3. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, הוצאת דיבה, לשון הרע כל דבר אסור ע"פ תורת ישראל, או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.

.16המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה.

.17 המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים.

.18אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים האסורים ע"פ תורת ישראל, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר אסור לקשר ישירות לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים.

 1. 19. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור האמור ב18 לפי שיקול דעתה הבלעדי

.20 המשתמש באתר מתחייב שלא להעלות כל תוכן העלול להטעות צרכן כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 או משתמש או לקוח של האתר וכן לקוחות צד שלישי.

 1. המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין ו/או לקשר לאתר חומר ו/או מסר שעלול להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים בצורה מקוונת, מדוורת או סלולרית.

.22 במידה והמשתמש יפר אחת או יותר מההוראות לעיל יידרש המשתמש לשפות את הספק ו/או את החברה בגין הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהפרות אלו.

 1. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל קישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של התכנים ו/או המידה כמפורט לעיל כאמור ובכל דרך אחרת. כל קישור, הצגה או פרסום של התכנים האמורים באתר שנעשו על ידי המשתמש יהיו באחריות הבלעדית של המשתמש והמשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

.24 המשתמש מתחייב להימנע מהפרת חוקי ותקנות האתר לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

תכנים והאחריות

 1. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.
 2. 26. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, או במי מטעמו. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
 3. התכנים שימסור המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מומלץ לגולש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטי המשתמש. מומלץ לגולש לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליו לפחות באותה מידה של זהירות שהוא נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 4. החברה ממליצה למשתמשים להתייחס לתכנים כפי שפורטו לעיל בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על המשתמשים לקחת בחשבון כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב.
 5. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו, מידע מטעה או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 6. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

זכויות יוצרים

 1. משתמשים השולחים ו/או מכניסים צילומים, או טקסט, או כל מדיה אחרת במערכת הפורומים או בגלריית התמונות באתר או בפרסום תיק עבודות שלהם ו/או כל שימוש אחר באתר, מצהירים בזאת כי הזכויות בצילומים הנן שלהם והם לא מפירים בזאת שום זכויות של אחרים, זאת בנוסף לכלל ההתחייבויות החלות על משתמש המעביר מידע לאתר כמוגדר לעיל.

32 . אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, או הסכמה רעיונית.

 1. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

פרסומות

 1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר ו/או בהודעות הדוא"ל או בצאט לא לפרסום, לא לאמינת, איכות, דיוק או כל דבר אחר.

אמנת פרטיות

 1. המשתמש מצהיר בזאת כי החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.
 2. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 3. הנתונים שימסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם זהו תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר.

.37 מידע אודות פרטי המשתמש המצטבר באתר, ישמר ע"י החברה במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו על ידי המשתמש בתהליך ההרשמה לשירותי האתר יעשה בהתאם לדין ועל מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר, לשפרו והעשיר את תכניו.

.38החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש פרסום ומידע אודות שירותים. המשתמש יוכל, בכל עת, לחזור בו מהסכמתו ולחדול מלקבל את התכנים הנ"ל.

 1. המשתמש נותן בזה את הסכמת לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באתר ולהשתמש בכל המידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

עדכונים ושינויים

 1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 2. בעת התחלת השימוש באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה, כוללל שינוי, מיזעור, הוספה, השמטה, עיצוב ועריכה לפי החלטת צוות ההנהלה.
 4. טענה באשר לכללים אלו ידונו בבית הדין של העדה החרדית בירושלים.
 5. השימוש באתר על חלקיו השונים כפופים לחוקי מדינת ישראל